Comunitats

L’assegurança de comunitats per a edificis d’habitatges i/o oficines garanteix una compensació econòmica, en cas de sinistre, emparada per les cobertures de la pòlissa, per salvaguardar el bé patrimonial de la comunitat.

Com a aspecte destacable a l’assegurança de comunitats, els propietaris dels habitatges i/o oficines que constitueixen la Comunitat estan considerats terceres persones entre si per cobrir la responsabilitat civil derivada de danys causats per l’aigua de les conduccions de distribució i evacuació de l’edifici.

Cal recordar que per complementar la cobertura que necessita la nostra llar, l’assegurança de Comunitat cobreix la globalitat de l’edifici com a “continent”. Tot i això, els béns dels continguts no comunitaris, així com les millores d’edifici incorporades privativament pels propietaris als seus habitatges, han d’assegurar-se per les pòlisses de “combinada llar” que cada propietari decideixi contractar. Igualment, la responsabilitat civil privativa i familiar s’exclou de les prestacions de la pòlissa comunitària.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)