Responsabilitat civil professional

Responsabilitat civil professional que per danys patrimonials primaris pugui derivar-se dels errors professionals en què pugui incórrer l’assegurat en l’exercici de la seva activitat, causats involuntàriament.

S’entén per danys patrimonials primaris, el menyscabament o perjudici patrimonial sofert pel perjudicat com a conseqüència de l’activitat assegurada, i que produeixi directament i immediatament la privació del gaudi d’un dret.

Garanties:

La Responsabilitat Civil directament exigible als empleats de l’assegurat, lligats a ell per dependència laboral, en l’exercici de les funcions pròpies de la seva comesa encomanades per l’assegurat dins l’àmbit de la seva professió.

Així com els danys materials, pèrdua o pèrdua que puguin patir els expedients o documents que es trobin en poder de l’assegurat per al desenvolupament de la gestió encomanada.

Defensa civil i fiances, tant de l’assegurat com dels seus empleats per advocats i procuradors de la companyia, així com les fiances que els siguin exigides per assegurar-ne les possibles responsabilitats civils.

També s’assegura la defensa de l’assegurat contra reclamacions infundades per fets objecte de cobertura a la pòlissa.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)